GISTZ Communication Co.,Ltd.

Data Search & Quarantine

Centralized Data Search, Centralized Data QuatantineCentralized Data Search, Centralized Data Quatantine

Centralized Data Search & Quarantine คือ ระบบค้นหา จำแนก แทนที่ (Quarantines) ไฟล์บางประเภท ที่เราไม่ต้องการให้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Client ขององค์กร ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับไฟล์ได้หลากหลายประเภท ทั้งไฟล์เอกสาร ไฟล์ออกแบบ ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง ฯลฯ

จุดเด่นของ Centralized Data Search & Quarantine คือ ความสามารถในการกำหนดตารางเวลาในการตรวจสอบไฟล์ในองค์กร และการบริหารจัดการแบบศูนย์รวม ทำให้ผู้ดูแลระบบไม่ต้องยุ่งยากและเสียเวลากับการค้นหาหรือกำจัดไฟล์ไม่พึงประสงค์ทีละเครื่อง


solutions_benefits
solutions_quicksp
  • ค้นหาไฟล์ที่ถูกบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ ลูกข่าย หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ Client ทั้งองค์กร
  • กำหนดตารางเวลาในการค้นหา และจัดทำรายงานได้ ตามความต้องการขององค์ร
  • จัดทำรายงาน พร้อมทั้งจำแนกประเภทไฟล์ ได้อย่างละเอียด ชัดเจน
  • ค้นหาข้อมูลไฟล์ขององค์กรย้อนหลัง รายปี รายเดือน หรือ รายสัปดาห์
  • กำหนดได้ว่า กรณีเจอไฟล์ที่ไม่ต้องการให้บันทึกในองค์กร จะทำการลบไฟล์ทันที หรือ ทำการแทนที่ไฟล์
  • แก้ไขปัญหาการบันทึกไฟล์ผิดกฎหมาย หรือ ไฟล์ละเมิดนโยบายการใช้งานคอมพิวเตอร์องค์กร
  • ช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบและแสกนไฟล์ทีละเครื่อง
  • บริหารจัดการ และควบคุมผ่าน Management Server กลาง กำหนดค่าครั้งแรกจากนั้นระบบจะทำงานทันที

*ขึ้นกับการตั้งค่าระบบ

Product Name:
For:
Budget:
Installation:

 
Reasons to Use:

Centralized Data Search & Quarantine
ค้นหา และแทนที่ไฟล์บางประเภทในองค์กร
Per License Per Year
ติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (Client)
ควบคุมผ่าน Management Server ส่วนกลาง
ทำงานในเครื่อง Stand Alone ได้
1). พบปัญหาไฟล์ MP3, AVI ที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์
2). มีนโยบายในการจัดทำรายงานไฟล์ และต้องลบไฟล์บางประเภทเป็นประจำ
3). เลือกที่จะจัดทำรายงานอย่างเดียว หรือจัดการด้วยการแจ้งเตือนหรือลบไฟล์
4). ต้องการให้องค์กรมีเนื้อที่ในการบันทึกไฟล์ที่จำเป็นและต้องใช้งานเท่านั้น

solutions_quicksp

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-661-7720 (ในวันและเวลาทำการ) หรือ Email: Info@gistz.com