GISTZ Communication Co.,Ltd.

About Us


 

ในช่วงแรกนั้น บริษัทได้มุ่งเน้นในการพัฒนา Application บนโทรศัพท์มือถือ
โดยได้มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรูมูฟจำกัด (มหาชน)
และบริษัท ฮัทชิสัน ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยต่อมาบริษัทได้ทำการแตกแขนง
การให้บริการ SMS เชิงประยุกต์เพื่อติดตามการทำงานของระบบระบบเน็ตเวิร์ค โปรแกรม
และระบบอื่นๆ ขององค์กร ซึ่งระบบดังกล่าวได้ติดตั้งและใช้งานจริงในอุตสาหกรรมการบิน
และการธนาคาร จากความสำเร็จดังกล่าวได้ต่อยอดให้บริษัทเปิดบริการในสายงาน
Computer Security อย่างเต็มรูปแบบ


 

 
บริษัท กีสซ์คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (Gistz Communications Co.,Ltd.) เป็นบริษัทผู้พัฒนาและ
ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดยบริษัทมีประสบการณ์กว่า 10 ปี
ในการพัฒนา ออกแบบ ติดตั้งและดูแลระบบทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์ค ทั้งด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ให้แก่บริษัทเอกชนชั้นนำ มหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆ

 

 


 
ในปี 2549 บริษัทได้ทำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ซึ่งเป็นระบบบันทึกข้อมูล
จราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log File) ตามหลักเกณฑ์พระราชบัญญัติการกระทำความ
ผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ภายใต้ชื่อ Sinenix-Logging and Report
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ (NECTEC) รวมถึงผ่านการทดสอบศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
(PTEC) และยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งการติดตั้ง ฝึกอบรม และการให้บริการ
หลังการขาย

ปัจจุบัน บริษัทมีผลิตภัณฑ์ทางด้าน Computer Security ใน 3 หมวดคือ Endpoint Security, Network Security และ Data Security
พร้อมทั้งมีทีมงานผู้พัฒนา วิเคราะห์ระบบ ฝึกอบรม ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของบริษัท ที่มุ่งเน้นการจัดการด้านการผลิต จัดหาและนำเสนอผลิตภัณฑ์
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับลูกค้าเพื่อประโยชน์สูงสุด ดังปณิธาน