GISTZ Communication Co.,Ltd.

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้

 

นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัท กีสซ์คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (“บริษัท”) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของบริษัท โดยนำเสนอฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของเว็บไซต์ให้แก่ผู้ใช้งานและช่วยให้บริษัทปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดีขึ้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้

 

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (text file) ที่จะถูกติดตั้งหรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ทั้งนี้ เราจะเรียกเทคโนโลยีอื่นที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันว่าคุกกี้ด้วย

ข้อมูลที่บริษัทได้รับผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ในที่นี้ยังอาจรวมถึง IP address ของท่าน รหัสโฆษณาบนมือถือ, คุณลักษณะของเบราว์เซอร์ คุณลักษณะอุปกรณ์ รหัสอุปกรณ์เฉพาะ ระบบปฏิบัติการ การตั้งค่าภาษา การอ้างอิง URL บันทึกพฤติกรรมบนเว็บไซต์ของท่าน อย่างเช่นเนื้อหาที่ผู้ใช้งานเข้าชมหรือสนใจขณะที่ทำการเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นๆ รวมถึงวันที่และเวลาที่ผู้ใช้งานเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ ในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันบนมือถือและแท็บเล็ต บริษัทอาจใช้วิธีการอัตโนมัติที่คล้ายกันด้วย

 

ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะทำให้ทราบว่าผู้ใช้งานเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัท เพื่อที่บริษัทจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันที่ดีขึ้น และตรงกับความต้องการของท่านได้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้สามารถจดจำท่าน และจดจำข้อมูลที่สำคัญที่จะทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทสะดวกยิ่งขึ้น เช่น การจดจำการตั้งค่าของคุณ การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับ ไปที่ค่าเริ่มต้น

 

บริษัทใช้คุกกี้อย่างไร?

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่างๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น

เพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ของบริษัทหรือเพื่อจัดการโฆษณาของบริษัทบนเว็บไซต์อื่น คู่ค้าเว็บไซต์อื่นของบริษัทอาจใช้เทคโนโลยีอย่างคุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลกิจกรรมของท่านในเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์อื่น เพื่อแสดงโฆษณาตามกิจกรรมและความสนใจที่ท่านเรียกดูให้กับท่าน

 

ประเภทของ คุกกี้ ที่บริษัทใช้

บริษัทใช้คุกกี้ ดังต่อไปนี้ สำหรับเว็บไซต์ของบริษัท

คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย การจัดการเครือข่ายและการเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้ทุกส่วน

คุกกี้เพื่อการเก็บข้อมูลที่ท่านเลือก (Preferences Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำสิ่งที่ท่านชอบและเลือกไว้เมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดึงเนื้อหา หรือการใช้งานที่ท่านเลือกไว้มาแสดงได้ อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

คุกกี้สำหรับเก็บสถิติ (Statistics Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมในการ เยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยบริษัทปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทโดยรวบรวมและรายงานข้อมูล เกี่ยวกับวิธีการใช้งานของท่าน และช่วยให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้งาน และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของบริษัท คุกกี้จะรวบรวมข้อมูลในลักษณะที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยตรง กิจกรรมบางรายการอาจใช้ Google Analytic หรือเครื่องมือแบบเดียวกัน

คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการขาย วิเคราะห์พฤติกรรมของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอสินค้า และบริการต่างๆ  ให้เหมาะสม

 

ระยะเวลาของคุกกี้

ระยะเวลาของคุกกี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน มีคุกกี้ 2 ประเภทที่ถูกจัดเก็บไว้

คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์

คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) จะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจนกระทั่งหมดอายุหรือถูกลบทิ้ง คุกกี้ถาวรนี้สามารถเก็บข้อมูลความสนใจของผู้ใช้งานทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งต่อๆ ไปของผู้ใช้งานง่าย และใกล้เคียงกับความสนใจของผู้ใช้งานมากขึ้น

 

การจัดการคุกกี้

แม้ว่าอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Internet Browsers) ส่วนมากจะได้รับการตั้งไว้ให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติก็ตาม แต่อินเทอร์เน็ต เบราว์เซอร์ (Internet Browsers) ส่วนใหญ่ก็จะอนุญาตให้ท่านเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเพื่อสกัดกั้นคุกกี้ หรือเตือนให้ท่านทราบเมื่อมีการส่งคุกกี้เข้ามาที่อุปกรณ์ของท่าน

นอกจากทางเลือกที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว ท่านอาจปฏิเสธ ยอมรับ หรือ เอาคุกกี้จากเว็บไซต์ออกไปในเวลาใดก็ได้โดยการเปิดใช้งานหรือเข้า ไปในการตั้งเบราว์เซอร์ (Browser) ของท่าน ทั้งนี้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้คุกกี้ใช้งานได้ หรือเพื่อปิดการใช้งานของคุกกี้ หรือการเอาคุกกี้ออกไปนั้นท่านจะหาดูได้จากเว็บไซต์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ (Internet Browser) ของท่าน

ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้ หรือเอาคุกกี้ออกไปนั้นคุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์หรือท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์

หากท่านใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังเว็บไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต) ท่านจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละเบราว์เซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของท่าน

คุณสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ดังนี้

 • Chrome
 • https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

 • Firefox
 • https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US

 • Microsoft Edge
 • https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

 • Safari
 • https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac

 • Safari for ios
 • https://support.apple.com/en-us/HT201265

 • Chrome for android
 • https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en&oco=1

 • Chrome for ios
 • https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=en&oco=1

   
  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

  บริษัทอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราว โดยท่านสามารถทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์หรืออีเมลของบริษัท

  นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2565

   

  ช่องทางการติดต่อบริษัท

  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
  บริษัท กีสซ์คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
  เลขที่ 75/49 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 24 ซ.สุขุมวิท 19 ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
  กรุงเทพมหานคร 10110
  E-mail: datacontrol@gistz.com
  โทรศัพท์: 0-2661-7720 ต่อ 501

  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
  บริษัท กีสซ์คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
  เลขที่ 75/49 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 24 ซ.สุขุมวิท 19 ถ.สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
  กรุงเทพมหานคร 10110
  E-mail: dpo@gistz.com
  โทรศัพท์: 0-2661-7720 ต่อ 502